Việt Nam đề nghị Mỹ công bằng trong áp thuế nhập khẩu