'VICEM không nên tăng sản lượng xi măng bằng mọi giá'