Tướng Triều Tiên bị nghi ngủ gật trong cuộc họp do Kim Jong-un chủ trì