Trung Quốc công bố thiết kế oanh tạc cơ tàng hình tương lai