Tổng giám đốc PV GAS mở rộng hợp tác với Tập đoàn Hàn Quốc