Tôi không có ý thức nhường xe ưu tiên khi ở Việt Nam