Tiểu thương căng băng rôn phản đối trước tin đồn xây mới chợ Đồng Xuân