Thủ tướng: Sản xuất cái xã hội cần chứ không phải thứ mình có