Thủ tướng Hun Sen nói được Trung Quốc ủng hộ tái tranh cử