Thử tài với trắc nghiệm kiểu Mỹ về tính đầy đủ của dữ liệu