Thí điểm đấu thầu vật tư y tế để tránh chênh lệch giá