Tân Tổng thống Costa Rica mê Hemingway, thích nghe rock