Smartphone Nokia 1 về Việt Nam, giá 1,89 triệu đồng