SLNA đánh bại Tampines Rovers, rộng cửa đi tiếp ở AFC Cup