Sao 'Chạng vạng' đời đầu: Người xuống dốc, kẻ thành công