Sao Bollywood Salma Khan lĩnh án 5 năm tù vì giết linh dương hiếm