Ông Trương Gia Bình: FPT muốn tiên phong trong cách mạng 4.0