Nữ sinh thực tập xin công an tha tội cho phụ huynh