Nông dân phun thuốc diệt lục bình dày đặt trên sông