Nông dân phun thuốc diệt lục bình dày đặc trên sông