Những súng trường 'sát thủ' của lính Nga trong tác chiến đô thị