Nhiếp ảnh gia đi khắp Nhật Bản chỉ để chụp nhà vệ sinh