Người đàn ông trở về từ cõi chết sau 18 giờ ngừng tim