Người đàn ông bị khách sạn cấm cửa gần hai thập kỷ vì chim