Ngân hàng tinh trùng Trung Quốc yêu cầu người hiến trung với đảng