Ngân hàng Nhà nước: Không có chuyện cho phá sản ngân hàng Đông Á