Nga không cắt quan hệ với Mỹ vì lệnh trừng phạt mới