Nếu rà soát công trình khoa học, số giáo sư bị loại có thể cao hơn