Nam sinh Quảng Ninh lập kỷ lục phần Khởi động ở Olympia