Năm 2018, hồ sơ ứng viên giáo sư sẽ được công khai