Mỹ nhân 'Thần điêu đại hiệp' dự phiên tòa xử chồng tội cưỡng dâm