Một thành phố Trung Quốc ép người dân chuyển đổi bộ phát Wi-Fi