Lo Mỹ không kích, Syria tăng cường lưới phòng không ở thủ đô