Kiểm lâm Huế từ chối làm việc với chủ cây cổ thụ do 'hồ sơ không hợp lệ'