'Khó đấu giá Saigon One Tower với mức khởi điểm 6.110 tỷ đồng'