Khách Mỹ bị bắt vì trộm tiền công đức trong chùa ở Thái Lan