Khách hàng lo lộ thông tin khi phải gửi ảnh cho nhà mạng