John Huy Trần: 'Kết hôn với bạn trai là quyết định sáng suốt nhất đời tôi'