Hơn 30 người hỗn chiến bằng mã tấu ở trung tâm Sài Gòn