'Hố tử thần' ở Quảng Ninh cuốn theo người và máy xúc