Hiệu trưởng xin từ chức vì trò lớp 2 chưa biết đọc