Hiệu trưởng đại học trần tình việc xác nhận sai hồ sơ ứng viên giáo sư