Hiệu trưởng bị xem xét xử lý vì để giáo viên 'không nói suốt ba tháng'