Hàng nghìn nhà đầu tư vào Ifan im lặng dù mất 15.000 tỷ đồng