Hàng chục triệu tấn khí độc hại bị thải ra môi trường do đốt đồng