Hai nhóm thanh niên nổ súng thanh toán nhau giữa đường