Hai người đàn ông vượt 200 km hiến máu cứu bệnh nhân được tặng bằng khen