Hai năm, doanh nghiệp Việt nộp thuế thay Google, Facebook 120 tỷ đồng