Google sở hữu dữ liệu người dùng nhiều hơn cả Facebook