Giáng My: 'Phụ nữ phải yêu bản thân trước mới có sức yêu người khác'